Digitalt byggande som ökar produktiviteten

Digital precision banar väg för ett ritningslöst och effektivare uppförande i kvarteret Forskaren.

Med ambitioner större än de flesta

I Hagastaden uppförs Kvarteret Forskaren av Vectura Fastigheter, en dynamisk hubb på 30,000 kvadratmeter, dedikerad till kreativa talanger och innovatörer inom Life science-sektorn. Tillsammans med Vectura och Zengun, strävar Zynka efter en byggprocess i världsklass med digitala lösningar och datadrivna beslutsstöd. Forskaren planeras bli certifierad enligt både LEED Platinum och WELL. Fastigheten ska erbjuda flexibla kontor, gemensamma utrymmen och ett gatuplan som är öppet för allmänheten.

Men vad innebär egentligen ”framtidens byggande”? Vilka mål har vi med en byggprocess i världsklass, digitala lösningar och datadrivna beslutsstöd? Hur kan vi säkerställa en hållbar interaktion mellan människa, process och teknik?

Ritningsfritt byggande – framtiden för byggbranschen?

Megaritningar och ritningsfritt byggande är metodik som allt oftare bevisar sin effektivitet inom byggsektorn och kommer med många fördelar, som förbättrad effektivitet, precision och kvalitet. Användningen av tekniker som digitala ritningar och virtuell verklighet minimerar risken för missförstånd och förbättrar samarbetet mellan olika intressenter i projektet påtagligt.

Byggbranschen blir allt mer digitaliserad, med tillämpningar av tekniker som BIM (Building Information Modelling), robotteknik och automatisering. Denna utveckling kräver att beslutsfattare och specialister arbetar tätt tillsammans. Framgång i den digitala eran kommer att bero på öppenhet för teknik och nya arbetsmetoder, anpassningsförmåga inför förändringar, förmåga att lära sig att använda nya verktyg och effektivt implementera dem i organisationen.

Ritningsfritt byggande är en metod som innebär att man i större utsträckning än tidigare använder digitala modeller och datadriven teknik för att skapa byggnader. Istället för traditionella ritningar och papper sker Utveckling, byggnation och förvaltning med stöd av en digital miljö. En betydande fördel med detta är att risken för konstruktionsfel minskar eftersom alla inblandade parter har tillgång till samma digitala modell och därmed får en bättre överblick över projektet som helhet. Detta leder till minskade kostnader och tidsbesparingar, eftersom eventuella felaktigheter upptäcks i ett tidigt skede. Dessutom bidrar detta till ökad flexibilitet eftersom byggnaden med hjälp av digitala modeller kan anpassas efter ändrade förutsättningar, till exempel om kunden vill ha ändrade specifikationer eller om det finns nya krav från myndigheter.

BIM (Building Information Modeling) är en central del av denna nya metodik. Detta är en teknik där man använder digitala modeller för att underlätta kommunikation och samarbete mellan de olika aktörerna i byggprocessen. Detta bidrar till att skapa mer hållbara och effektiva byggnader, samtidigt som det kan leda till ökad lönsamhet och konkurrenskraft för företag i branschen.

På Kv Forskaren har människa, process och teknik utgjort grundpelarna för att optimera arbetsmetodiken. ”Genom att utgå från våra förutsättningar i form av kompetens (människan), har vi kunnat ta fram nya lösningar (tekniken) på traditionella problem (processen), där vi helt eller delvis kan eliminera vissa ritningsunderlag och samtidigt fått tydligare handlingar. Byggbranschen är komplex, med ett stort antal aktörer och arbetsmoment kopplat till stora risker och påverkan om något blir fel. Därav är incitamenten stora för att investera i informationssamordning för att eliminera fel, brister och skador som uppstår på grund av bristande kommunikation.” säger Lars Vestman, Process Manager, Zynka.

Minimal klimatpåverkan – framtidens krav

Ambitionen att bygga och förvalta fastigheter med minimal klimatpåverkan blir allt starkare på marknaden. Företagens digitala expertis kommer bli avgörande för att uppnå klimatmålen. Genom användning av digital teknik som 3D-modellering och megaritningar med metodik som digital samordning kan man hantera och effektivt arbeta med en mycket större mängd kvalitetssäkrade data med stora tidsvinster jämfört med traditionella metoder. Dessutom ökar precisionen och kvaliteten på projektet med denna typ av process, liksom säkerheten att alla relevanta parter har tillgång till samma information. Byggherrar som har investerat och har nödvändig digital expertis och partners för fullt utbyte av tekniken och lyckas optimera sin process kommer att stå som vinnare.

En tvärvetenskaplig syn på samarbete, särskilt mellan individ och system, för att säkerställa en effektiv och högkvalitativ byggprocess kommer vara en betydande framgångsfaktor desto mer digitalt mogen branschen blir.

Byggprocessen innebär alltid en stor del samarbete mellan olika discipliner, och framåt kommer en tekniskt och pragmatiskt orienterad inställning bli allt viktigare.

Dessutom är en öppen inställning till hur individ och teknik kan samspela avgörande för att utnyttja teknikens fulla potential, och för att underlätta arbetet, förbättra precisionen och öka effektiviteten. På samma sätt kan individen använda sin egen kunskap och erfarenheter för att påverka och förbättra teknikens utveckling och användning. För att överleva i framtidens byggbransch kommer det visa sig viktigt hur väl organisationer kan anamma ett produktivt samarbete med teknik och digitala instrument.

Nyckelfaktorer för varför digital precision är avgörande i byggprocessen:

  • Ökad effektivitet
  • Förbättrad kvalitet
  • Färre risker
  • Förbättrat samarbete
  • Betydande tidsbesparingar

Behöver ni vägledning i digitala lösningar för att optimera byggandet? Kontakta Zynka

Andra
bloggar

Blogg

4 mars 2024

Hur man framgångsrikt implementerar en digital tvilling

Blogg

16 februari 2024

Därför är digitala tvillingar nyckeln till framgång

Blogg

24 januari, 2024

Digitala tvillingar i fastighetsbranschen

KONTAKTA OSS
x