Mer kontroll med öppna data

Upptäck den dolda potentialen och optimera din fastighetsförvaltning.

En underskattad informationskälla

Fastighetsförvaltningens digitala utveckling pågår för fullt. Men inte all investering i data behöver vara svårt eller kostsam. Öppna data är en underskattad källa för värde men spelar en viktig roll i att få bättre kontroll över sina tillgångar som fastighetsägare. Norden, och särskilt Sverige, är världsledande på tillgång av öppen data. Genom att tillgå dessa data kan fastighetsägare få väsentliga konkurrensfördelar och mer skalbara och jämförbara nyckeltal för att mäta sina tillgångar. Öppen fastighets- och byggnadsdata från Lantmäteriet och Skatteverket samt energidata från Boverket kan kombineras med bolagets egna datakällor som areadata och hyresintäktdata, för att ge värdefulla insikter om fastighetsportföljen och optimerad styrning. Värdet av öppen data blir som störst i ett översikts- eller portföljperspektiv, när man vill jämföra flera byggnader eller sammanställa data i en hel verksamhet.

Att investera i öppna data är en kostnadseffektiv väg för fastighetsägare att ta kontroll över sina tillgångar. Genom att utgå från öppen data kan man snabbt och homogent digitalisera hela sitt bestånd (fastigheter och byggnader) med ett smart fastighetssystem som Digital Buildings (Zynkas fastighetssystem för hantering av digitala byggnader), för att sedan användas som grund för att digitalisera tillgångarna inom en fastighet (rum, komponenter, objekt etcetera).

Sammanfattningsvis har detta potentialen att lägga grunden för datadrivna processer och insikter underlättar beslutsfattande inom fastighetsaffären. Dessutom finns dessa data många gånger tillgängliga utan kostnad, eller till ett väldigt förmånligt pris. De som tar vara på detta kommer att ha en betydande fördel jämfört med sina konkurrenter när det kommer till att ta informerade beslut i fastighetsvärlden.

Vad är öppna data?

Öppna data refererar till data som är tillgängliga för allmänheten, ofta genom offentliga organ eller myndigheter, och som kan användas, återanvändas och som regel distribueras fritt utan kostnad eller restriktioner. Dessa data kan inkludera allt från statistik och ekonomisk information till klimatdata, geografisk information och mycket mer. Data kan vara strukturerad eller ostrukturerad och kan tillhandahållas i olika format. Ofta innehåller öppen data många olika typer av information och kan ha olika strukturer och format beroende på källan och hur de samlades in.

Viktigaste fördelarna:

Ökad kontroll:
Genom högre kvalitet på data och homogenitet i hela sin fastighetsportfölj. Faktabaserade jämförelser kan göras och insatser kan riktas där de gör störst nytta.

Kostnadseffektiv väg till datadrivna insikter:
Öppen data är tillgängliga utan kostnad och med hjälp av ett digitalt fastighetssystem kan värdet från informationen utvinnas till max och presenteras på det mest användbara sättet.

Förbättrad samverkan:
Öppen data kan underlätta samverkan mellan olika aktörer, till exempel mellan fastighetsägare, byggbolag och myndigheter. Genom att dela data kan alla parter få en bättre överblick över projekt och samarbeten kan effektiviseras.

Minskade kostnader:
Genom att använda öppen data kan fastighetsägare och byggbolag minska sina kostnader för datainsamling och analys. Istället för att samla in och bearbeta data själva kan man använda befintliga öppen data som redan finns tillgänglig. Detta kan i sin tur leda till mer kostnadseffektiva affärsmodeller och lägre priser för kunderna.

Exempel på öppna datas värde:

Fastighets- och byggnadsverksregister (Lantmäteriet)
 • Vilka fastigheter och byggnadsverk äger vi som bolag?
 • Var finns de i Sverige?
 • Hur går fastighetsgränserna?
 • Hur stora är våra fastigheter?
Energideklarationer med ingående data (Boverket)
 • Vad har våra byggnader för energiklass?
 • Uppvärmningssystem
Detaljplaner (Kommuner/Lantmäteriet)
 • Vad för detaljplaner berör och styr de fastigheter och byggnader vi äger som bolag?
Skatteklass och taxering
 • Vad har våra olika byggnader för skatteklass?
 • Hur mycket fastighetsskatt betalar vi?
 • Vad är våra byggnader taxerade?
Ovan ger en enorm mängd kvalitetssäker data som kan användas för flera olika verksamhetsoptimerande insatser och analyser, och kan samköras med egna datakällor som areor, energiförbrukning, uthyrning för ytterligare insikter som:
 • Portfolioanalyser
 • Energioptimering
 • Hyresoptimering
 • Vakansanalyser
 • ESG-rapportering

Vill du veta mer om hur er verksamhet kan generera värde med öppna data, eller hur ni kan digitalisera era fastigheter och datakällor med Digital Buildings och Zynka, kontakta oss.

Andra
bloggar

Blogg

4 mars 2024

Hur man framgångsrikt implementerar en digital tvilling

Blogg

16 februari 2024

Därför är digitala tvillingar nyckeln till framgång

Blogg

24 januari, 2024

Digitala tvillingar i fastighetsbranschen

KONTAKTA OSS
x