Därför är digitala tvillingar nyckeln till framgång

Fördelar och effekter som bekräftar möjligheterna med tekniken, redan idag och i framtiden.

I föregående blogginlägg diskuterade vi konceptet digitala tvillingar, och hur dessa förmodas omdefiniera fastighetsbranschen. I denna blogg tar vi steget från teori till praktik, och utforskar konkreta exempel som visar på teknikens möjligheter och fördelar för en verksamhet.

Teknikens framsteg väntar på ingen, och efterfrågan på hållbara liksom effektiva lösningar är högt. Digitala tvillingar är en av de starkast framväxande teknikerna som bevisar sitt värde i särskilt hög takt. Med en virtuell kopia av dina fastigheter är möjligheterna näst intill oändliga för de insikter, analyser och beslutsstöd du kan generera. Du får en digital hub för all din fastighetsdata som kan besvara de mest komplexa frågeställningarna kring allt från underhåll och energianvändning till nyttjandegrad och hyresgästoptimering.

Varför är digitala tvillingar en teknik som underlättar och förbättrar – för alla i branschen? Vilka unika fördelar och effekter bidrar tekniken till som bäddar för långsiktig framgång? Fortsätt läsa så ska vi ge vår syn på varför digitala tvillingar är nyckeln till framgång.

Den största utmaningen

Informationshantering. Fastighetsägare står inför allt större utmaningar i vardagen relaterade till informationshantering. Information som är svåråtkomlig, spridd över olika system, och i värsta fall opålitlig, leder till ökad sårbarhet och ineffektivitet i dagliga operationer. Denna fragmentering av data skapar en arbetsmiljö där tidskrävande manuell datainsamling och verifiering blir normen, vilket inte bara höjer kostnaderna utan också försämrar beslutsfattandets kvalitet.

  1. Svåråtkomlig information. När information lagras i ett system som endast är tillgänglig för ett fåtal, såsom specialister eller konsulter, ofta på grund av ett begränsat antal licenser, uppstår ett vanligt dilemma. Ju fler som är beroende av informationen desto mer ökar sårbarheten och trögheten på grund av den begränsade tillgången.
  2. Spridd information. En typisk fastighetsorganisation har idag information på flera ställen, i flera system. Att skapa och bibehålla en optimerad översikt blir svårt och kostsamt. Följderna blir ofta att data sparas, bearbetas och dubbleras i silos, och förvirring kan enkelt uppstå kring frågor som: Hur mycket area har vi? Vem är hyresgästen? Är detta den senaste versionen av ritningen?
  3. Opålitlig information. När kritisk information är både svåråtkomlig och spridd uppstår osäkerhet kring vilken data som är pålitlig och korrekt. Tiden för att undersöka underlag och bereda beslut ökar, liksom risken för felaktiga beslut. Därför fortsätter personal att åka ut och mäta på plats, ringa och fråga kollegor och specialister, och föra in siffror i systemet igen och igen. Olika versioner uppstår och samexisterar vilket leder till fler fel och onödiga kostnader. Istället för att fördjupa sin kunskap om sin portfölj och optimera sina beslut tack vare sina digitala system fastnar man i ett moment 22.

Viktigaste fördelarna

Genom att erbjuda en pålitlig informationskälla erbjuder digitala tvillingar en kraftfull lösning på utmaningarna med informationshantering. De skapar en digital representation av den fysiska fastigheten och ger behovsägare en perfekt överblick och bidrar även till:

Ökad insikt och kontroll
Genom att visualisera hela fastighetsbeståndet kan man lätt identifiera och agera på avvikelser i realtid, vilket förbättrar både underhåll och nyttjandegraden.

Optimering av underhåll
Genom att integrera ritningar och tekniska specifikationer med annan data underlättar man proaktiv planering av underhållsåtgärder, sparar tid med digitala platsbesök, och minskar risken för kostsamma misstag och driftstopp.

Effektivisering av resurser
Att placera informationen i ett spatialt sammanhang ökar förståelsen och möjliggör en optimerad användning av utrymmen och resurser. Detta minskar risken för fel och förbättrar samarbetet mellan olika team för ökad produktivitet och kommunikation.

Förbättrad projektledning
Digitala tvillingar möjliggör realtidsövervakning av system, infrastruktur, och analys av pågående projekt. Vid ett fel eller problem kan det omedelbart upptäckas och åtgärdas, vilket minskar driftstörningarna och ökar kundnöjdheten. Effektiva och informerade beslut tas, och tid för projektgenomförande optimeras.

Utöver de mer generella fördelarna kan man idag också skräddarsy lösningar för digitala tvillingar som genererar unika analyser, rapporter och beslutsstöd anpassade efter specifika behov. De kan till exempel kan anpassas för att förenkla försäkringsärenden och transaktioner med lättillgänglig, aktuell och visuell information, eller beräkna vilka energibesparingsåtgärder som är mest gynnsamma givet vissa faktorer.

Om du inte redan gjort det, rekommenderar vi att läsa del 1 av denna bloggserie för en mer detaljerad översikt över fördelarna med digitala tvillingar.

Kortsiktiga effekter

Låt oss fokusera på tre exempel som fastighetsbolag ofta kämpar med för att tydliggöra tillämpningar och de värden de bidrar med:

  • Prediktivt underhåll. Ett fastighetsförvaltningsföretag implementerar en digital tvilling för att övervaka en kontorsbyggnad. Med tillgång till aktuell byggnadsdokumentation på en plats undviker man behovet av återkommande inventeringar. Med en koppling mot tekniskt nät kan förvaltaren överblicka, upptäcka och förebygga tekniska fel, och väl på plats kommer man väl förberedd för att minimera tid för felsökning och störningar av verksamheten. Sammantaget får man en betydande minskning av underhållskostnaderna och ökar byggnadens drifttid och pålitlighet.
  • Optimerade ombyggnationsprojekt. Ett fastighetsutvecklingsföretag ska renovera en historisk byggnad till moderna kontorslokaler. Traditionellt hade processen varit fylld av osäkerheter på grund av ofullständig information. Företaget beslutar att skapa en digital tvilling av byggnaden för att få en exakt bild av byggnadens tillstånd. På så sätt kan arkitekter och ingenjörer exakt identifiera och planera för strukturella utmaningar, materialbehov och tillgång till byggnaden. En digital tvilling kan enkelt användas av samtliga projektdeltagare som kan göra digitala platsbesök vilket minskar behovet av tidskrävande och dyra fysiska besök.
  • Effektiv administration. Ett fastighetsförvaltningsföretag implementerar digital tvilling för att överblicka beståndet. Ett digitalt tvilling-system implementeras av en fastighetsägare för att effektivisera hanteringen av fastighetsportföljen. Genom att centralisera all fastighetsrelaterad dokumentation digitalt, från hyresavtal och lokalvårdsavtal till detaljer om pågående byggprojekt och specifikationer för gemensamhetsanläggningar, kan man minimera den administrativa bördan avsevärt. Systemet möjliggör snabb och enkel åtkomst till aktuell och historisk information om fastighetens skick, inomhusklimat, och utnyttjandet av ytor, vilket underlättar proaktivt underhåll och optimering av fastighetens drift. Fastighetsägaren kan enkelt kommunicera denna information med hyresgästerna, vilket förbättrar transparensen och relationen med dem. Genom att digitalisera och automatisera uppgifter som tidigare krävde omfattande manuellt arbete, som uppdateringar av hyresavtal och övervakning av energianvändning, reduceras tidsåtgången och kostnaderna för administration. På så sätt förenklas den dagliga förvaltningen och blir alltmer hållbar och kostnadseffektiv, vilket frigör resurser som kan investera sin tid i ett viktigare arbete.

Vad krävs för långsiktig framgång?

När du investerar i digitala tvillingar är det viktigt att inte enbart fokusera på de kortsiktiga effekterna, utan ha siktet inställt på de långsiktiga vinsterna. Många effekter genereras av nya insikter, som leder till snabba åtgärder, som i sin tur har direkt påverkan på ökade intäkter eller sänkta kostnader! Genom att fokusera på insikter som är kopplade till betydande intäkts- eller kostnadsdrivare kan företag generera maximal avkastning på sina investeringar, och samtidigt motivera fortsatta investeringar. Men de långsiktiga fördelarna sträcker sig långt bortom de visuella representationerna. Frukten av effektivisering, optimering och riskminimering kommer att fortsätta ge verksamheten ovärderliga fördelar.

Men vad krävs då för att driva en lyckad digital transformation? Tid, kapital och kompetens? Ja, alla tre. Det krävs alltid en kompetensmässig beredskap för att investera i ny teknik. Vilket kan se olika ut beroende på verksamhetens digitala mognad. God beredskap för att uppdatera befintliga arbetsprocesser underlättar ytterligare. Liksom en flexibel och adaptiv inställning hos individerna i organisationen. Teknologin utvecklas hela tiden, så att hålla sig uppdaterad med event, utbildningar och nätverk och att inspireras av andra fastighetsförvaltare är också viktigt.

En digital tvilling ska med fördel ses som en investering i framtiden, ett sätt att realisera den fulla potentialen i din fastighet, effektivisera ditt arbete och optimera dina beslut. Tekniken ger oss möjlighet att ställa rätt frågor och fatta informerade beslut. ”Är det dags för renovering?”, ”Hur kan vi minska vår energiförbrukning?” Vår digitala tvilling har svaren. De riktiga vinnarna kommer att vara de som lyckas ta vara på insikter och data de samlar på sig över tid och omvandla dessa till större och hållbara värden.

Detta var blogg 2 av 3 i en serie om digitala tvillingar i fastighetsbranschen: Därför är digitala tvillingar nyckeln till framgång. Nästa blogg kommer att fokusera på hur man kommer igång med en digital tvilling. Missa inte det!

Kontakta oss

Reflektera gärna kring vad en digital tvilling skulle innebära för din organisation.

  • Hur kan en digital tvilling bidra till att optimera dina projekt?
  • På vilka sätt kan datadrivna insikter förbättra förvaltningen av dina fastigheter?
  • Vilka steg kan du ta för att utvärdera och digitalt optimera ditt arbete?

Vill du veta mer om hur du kan maximera nyttan av digitala tvillingar för att transformera ditt arbete och optimera lönsamheten? Vi älskar utmaningar. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation eller läs mer på vår hemsida.

Andra
bloggar

Blogg

4 mars 2024

Hur man framgångsrikt implementerar en digital tvilling

Blogg

24 januari, 2024

Digitala tvillingar i fastighetsbranschen

Blogg

13 september, 2023

Mer kontroll med öppna data

KONTAKTA OSS
x